جریان شناسی سیاسی (قسمت یازدهم)

آتش تهیه جناحها در آستانه انتخابات مجلس چهارم

نحوه برخورد شورای نگهبان با انتخابات خبرگان و حذف عملی تعدادی از نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان دوم باعث شد که طیف موسوم به چپ در مجلس سوم، نگران نحوه برگزاری انتخابات مجلس چهارم شود. دقیقاً به همین دلیل تحرکی را آغاز کرد تا از ابهام موجود در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بکاهد و راه تفسیرهای شخصی از قانون را مسدود سازد. بر همین اساس در تاریخ ۸/۸/۶۹ طرحی با امضای ۲۶ تن از نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و کلیات آن در جلسه علنی روز ۱۹/۱۰/۶۹ به تصویب رسید مطابق این طرح، قید «التزام عملی به اسلام» و نیز «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران» از شرایط انتخاب شوندگان (ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۱۱/۶۲) حذف شده و افراد فقط با ارتکاب جرایم اثبات شده از طریق مراجع قانونی، از انتخاب شدن محروم می‌شدند.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت دهم)

انتخابات مجلس خبرگان و تشدید برخوردهای حذفی

حوادث مهم و پیاپی سالهای ۶۷ و ۶۸ وضعیتی را پدید آورد که با گذشته متفاوت بود. تغییر رهبری، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت تازه، انتخاب رئیس تازه برای قوه قضائیه و از همه مهمتر، جابجا شدن تدریجی جایگاه جناحی که خود را حامی جدی تر ولی فقیه می‌دانست با جناحی دیگر که در گذشته مورد عتابهای پیاپی حضرت امام قرار گرفته بود جملگی به این مساله دامن زد و نقش یک جناح به تدریج کمرنگتر شده و از متن به حاشیه رانده می‌شد و در مقابل جریان موسوم به راست، قدرت بیشتری کسب می‌کرد و در مرکز قرار می‌گرفت در این وضعیت دولت جدید و جناحی که بدون نام و عنوان در دولت فعال بود به کمک طیف راست آمده بود و در منزوی کردن عناصر طیف چپ با آنها همکاری می‌کرد. این روند از سال ۶۹ شدت بیشتری پیدا کرد و به ویژه در انتخابات خبرگان دوم به اوج خود رسید حوادث مربوط به انتخابات مجلس خبرگان دوم در بررسی وضعیت جناحهای سیاسی، از اهمیت زیادی برخوردارند و به همین دلیل باید مستقلاً به آن توجه کرد.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت نهم)

انتخاب رهبری جدید بر وضعیت جناحهای سیاسی تأثیر جدی گذاشت زیرا برخی از جناحهای سیاسی از تصمیم مجلس خبرگان، راضی‌تر به نظر می‌رسیدند ولی برخی دیگر، این امر را با نوعی اکراه پذیرفته بودند. واقعیت این است که تا این مقطع، طیف چپ خود را معتقد جدی امام و ولایت فقیه می‌دانست و در مقابل طیف راست را به بی‌اعتقادی به امام و عدم تمکین به نظرات ولی فقیه به متهم می‌کرد. در آن دوران، مواضع حضرت امام در مقولاتی چون حوزه اقتدار ولی فقیه و حکومت، پویایی فقه سنتی، جهت‌گیری ضد سرمایه‌داری و تأکید ایشان بر جنگ فقر وغنا ، بیشتر از سوی طیف موسوم به چپ، استقبال می‌شد و این در حالی بود که طیف موسوم به راست، در این زمینه‌ها دائماً از خود مقاومت نشان می‌داد و در نهایت با نوعی اجبار و اکراه، تسلیم دیدگاه‌های فقهی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حضرت امام می‌شد. این وضعیت موجب می‌شد که جریان چپ، خود را خط امامی‌تر از دیگران بداند و عدم همراهی طیف راست با سایر جناحهای سیاسی در احساس نزدیکی با مواضع رهبری، تغییر کرد.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت هشتم)

رخدادهایی که چهره سیاسی کشور را تغییر دادند

وضعیت دو قطبی و دو جناحی سیاسی در کشور تا پایان دفاع مقدس تداوم یافت ولی در فاصله مرداد ۶۷ تا مرداد ۶۸، رخدادهای مهمی در کشور واقع شدند که تصویر و چهره سیاسی کشور را کاملاً تغییر دادند. اهم این رخدادها، از این قرارند:

– قبول قطعنامه و تغییر اولویتهای کشور

در ۲۷ تیر ماه سال ۶۷، جمهوری اسلامی رسماً قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت و پس از فراز و نشیبهای زیاد، سرانجام آتش بس در جبهه‌ها برقرار و مذاکرات صلح آغاز شد. با این اقدام نظام، عملاً اولویت دفاع مقدس جای خود را به اولویت سازندگی داد. جنگ، دارای اقتضائاتی بود و سیاستهای مشخصی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی به مسئولان، دیکته می‌کرد و طبعاً پایان جنگ، پایان برخی سیاستهای ویژه آن دوران به حساب می‌آمد. بلافاصله پس از قبول قطعنامه، اختلاف نظرهای تازه‌ای در میان نیروهای انقلابی جامعه آغاز شد که عمدتاً پیرامون سیاستهای اقتصادی پس از دوران جنگ بود. در این زمینه دو نظر عمده مطرح بود:

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت هفتم)

جناح دولت ـ جناح بازار ـ‌اسلام آمریکایی ـ اسلام ناب محمدی

از جمله تعابیری که در سالهای ۶۱ تا ۶۷ برای توصیف جناحهای سیاسی به کار می‌رفت، «جناح دولت» و «جناح بازار» بود هر چند این گونه توصیف کردن جناحها، ملهم از نگاه طبقاتی و محور قرار دادن اقتصاد بود اما لزوماً نگاه مارکسیستی در این زمینه را تأیید نمی‌کرد. در واقع به دلیل مخالفت چهره‌های شاخص بازار با دولت میرحسین موسوی، ‌همه مخالفین دولت، به جناح بازار منتسب می‌شدند و برای آنان انگیزه طبقاتی و منافع اقتصادی فرض می‌شد در عین حال بسیاری از بازاریان از دولت دفاع کرده و با همصنفان خود مخالف بودند.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت ششم)

بررسی چند تعبیر در نامگذاری جناحهای سیاسی

در طی سالهای ۶۱ تا ۶۷،‌ جناحهای سیاسی با عناوین و تعابیر مختلفی نامیده می‌شدند و هر کدام، دیگری را با لقبی وصف می‌کرد. برخی از این تعابیر از محتوای منفی برخوردار بودند و به همین دلیل، هیچ گروهی از نامیدن آنها به خود بهره نمی‌گرفت بلکه این عناوین بیشتر از سوی جناح رقیب علیه آنها بکار می‌رفت. در میان این تعابیر و اصطلاحات، برخی رایج‌تر بوده‌اند که آنها را مورد توجه قرار می‌دهیم و درباره آنها به ارزیابی می‌نشینیم.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت پنجم)

پیامدهای سیاسی و تشکیلاتی یک منازعه فکری

با مطرح شدن «ولایت مطلقه فقیه» و توجه به احکام حکومتی در اداره جامعه، انتظار می‌رفت ریشه اصلی اختلافات میان نیروهای خط امام خشکیده شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. زیرا دوام دیر هنگام آن منازعات فکری باعث شد که اختلافات سیاسی و سپس تشکیلاتی، ظهور کند و عملاً حتی پس از حل شدن مسائل فکری، کارکرد سیاسی و تشکیلاتی اختلافات باقی بماند. در ابتدای پیدایی تنازعات فکری، ابعاد سیاسی اختلافات بارز نبود و در مسائل تشکیلاتی اساساً اختلافی وجود نداشت. افرادی که بعدها در جهات متفاوت سیاسی حرکت کردند، در آن ایام در خط سیاسی واحدی قرار داشتند کافی است به ترکیب دولت میرحسین موسوی و بیشتر از آن وزرای کابینه شهید رجایی دقت کنیم تا صحت ادعای فوق، تأیید شود. در کابینه شهید رجایی و موسوی، وزرایی قرار داشتند که اینک در گروههای سیاسی مختلفی چون جمعیت مؤتلفه اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی،‌ جامعه روحانیت مبارز تهران و دیگر گروهها عضویت دارند، اما در آن زمان در یک جبهه سیاسی عمل می‌کردند. به هنگام انتخاب مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری، نامزد اول ایشان برای نخست وزیری، علی اکبر ولایتی بود نه میرحسین موسوی ولی هنگام بحث مجلس درباره رأی تمایل ـ و نه رای اعتماد ـ به ولایتی، عموماً کسانی به مخالفت با وی برخاستند که بعدها با وی در یک جریان سیاسی قرار گرفتند اما در آن زمان با مخالفت خود، زمینه انتخاب میرحسین موسوی را فراهم آوردند و جالب آن که بعدها خود به مخالفان جدی موسوی مبدل شده و برای تغییر نخست وزیر تلاش می‌کردند.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت چهارم)

رجوع به احکام ثانویه

با ظهور بن‌بست عملی در تدوین قانون در خواستهای مکرر مسئولان دولت از حضرت امام برای ارائه راهکارهای فقهی، ایشان به مجلس اجازه دادند با توسل به احکام ثانویه، مشکل را حل کنند. بدین معنا که در صورت تشخیص ضرورت حاد از سوی نمایندگان و به شرط موقت بودن قوانین مصوب، مجلس می‌تواند قوانینی را به تصویب برساند بدون آن که شورای نگهبان بتواند با آن مخالفت کند. در ابتدا قرار بود که تصمیم گیری در این زمینه با اکثریت نمایندگان مجلس باشد اما به خاطر سرعت زیاد مجلس در تصویب قوانین مبتنی بر احکام ثانویه و اعتراضات بر انگیخته شده از سوی محافل مخالف به ویژه شورای نگهبان، امام دستور دادند تا ملاک تصمیم گیری، رأی «دو سوم» نمایندگان مجلس باشد. در اینجا ضروری است توضیحی را درباره مفهوم احکام ثانویه بیاوریم.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت سوم)

حوزه اقتدار حکومت، منشاء نخستین رویاروییهای فکری و سیاسی

در فاصله سالهای ۶۰ تا ۶۶ ریشه و منشاء بسیاری از اختلافات فکری در میان نیروهای خط امام را باید در بحث حوزه اقتدار ولی فقیه و حکومت دینی جستجو کرد. در آن زمان درباره میزان اقتدار ولایت و حکومت دو نظریه وجود داشت:

اول: کسانی که معتقد بودند ولی فقیه فقط در چهارچوب احکام اولیه دارای اقتدار است و حق قانون‌گذاری ندارد. از دیدگاه این افراد، «ولایت فقیه» همان «ولایت فقه» است و فقیه تنها شأن اجرایی دارد و مجری احکامی است که در رساله های عملیه وجود دارند.

دوم: کسانی که معتقد بودند فقه موجود، پاسخگو نیست به این دلیل که «فقه فردی» است نه «فقه حکومتی» و در عمل تنها با تکیه بر رساله‌های عملیه مراجع تقلید نمی‌توان جامعه را اداره کرد. به نظر اینان، در مباحث اقتصادی و اجتماعی جدید موضوعات فراوانی وجود دارند که دارای کارکرد اجتماعی گسترده‌اند ولی در فقه ما درباره آنها از منظر حکومتی، بحثی صورت نگرفته است و لذا نمی‌توان بر اساس آن نظامات اجتماعی اسلام را ساخت زیرا نمی‌توان دست حاکم و دولت اسلامی را در چهارچوب فقه فردی بسته خواست.

Share and Enjoy

جریان شناسی سیاسی (قسمت دوم)

نخستین رویارویی‌های فکری در بین نیروهای خط امام

پس از تشکیل دولت میر حسین موسوی، مباحث مربوط به تهیه قوانین اسلامی در حوزه‌های گوناگون به صورت جدی‌ترین موضوع مناقشه آمیز درآمد زیرا از آن پس، بنا براین گذاشته شد که باز آفرینی قوانین اسلامی و کنار گذاشتن قوانین رژیم گذشته از اصلی‌ترین وظایف دولت اسلامی است و قابل انتظار بود که در تعیین این که نظر اسلام درباره موضوعات مختلف اقتصادی و سیاسی کدام است، میان نیروهای خط امام اختلاف بوجود بیاید که می‌توان آن را در دو محور زیر خلاصه کرد:

اول : حوزه اقتدار ولایت فقیه و حکومت دینی.

دوم: سیاست‌های اقتصادی.

البته در عمل این دو موضوع در هم تنیده می‌شدند و تفکیک میان آنها بیشتر جنبه نظری داشت یعنی در موضوعاتی مشخص هم، می‌شد تفاوت تلقی از مفهوم ولایت فقیه و حوزه اقتدار آن را مشاهده کرد و هم ردپای اختلاف نظر در تعیین سیاست‌های اقتصادی را دید. البته پیشتر از این هم برخی از موضوعات مورد اختلاف در همین دو حوزه مطرح می‌شدند که در مواردی خود آغازگر اختلاف گسترده بعدی محسوب می‌شدند.

Share and Enjoy

صفحه 15 از 16« بعدی...1213141516